Nowy projekt

dodano: Czwartek, 10/01/2019 10:06


Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku z przyjemnością informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tak jak w poprzedniej edycji partnerami w projekcie są : Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego oraz Fundacja Inicjatyw Regionalnych "Progres".

Termin realizacji projektu : 1 lutego 2019 r. - 31 grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.
Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) podlaskich gmin w prowadzeniu
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie.
W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać również te gminy, które brały udział w pierwszej edycji. 

Szczegółowe informacje oraz warunki rekrutacji do projektu przedstawimy wkrótce na stronie internetowej projektu oraz w trakcie spotkań informacyjnych, które będą odbywały się w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach w marcu 2019 r.

dodano: Czwartek, 10/01/2019 10:06 przez: Małgorzata Bernatowska-Kierejczuk
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 07/02/2019 10:29