Praktyka z wyceny nieruchomości

Terminy:

05.10.2019 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Trwa rekrutacja na praktykę zawodową z wyceny nieruchomości. Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

Prowadzący:

2400.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 05.10.2019 09:00 - 00:00


Informacje

Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Zakres i warunki odbywania praktyki reguluje Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.03.2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości poz. 328.
 Koszt praktyki  2400, brutto - ( uwzględnia koszt wydania dziennika praktyk przez PFSRM -   )

Zakres praktyki obejmuje: uruchomienie procedury zgłoszenia osoby zainteresowanej odbyciem praktyki w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; udział w wykładach dotyczących procedur szacowania nieruchomości wybranych w ramach praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości; zajęcia praktyczne związane z opracowaniem 6-ciu projektów operatów szacunkowych zapoznanie ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art.155 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie zaświadczenia upoważniającego do korzystania z danych źródłowych na potrzeby sporządzenia projektów operatów szacunkowych nieruchomości; potwierdzenie wpisów w dzienniku praktyk.
 Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez rzeczoznawców majątkowych specjalizujących się w szacowaniu nieruchomości określonego rodzaju.
 Po zakończeniu praktyki wypełniony dziennik praktyk wraz z sześcioma projektami operatów szacunkowych należy złożyć u organizatora praktyki w celu potwierdzenia spełnienia wymogów formalnych odbycia praktyki zawodowej i dokonania stosownego wpisu.
Warunki płatności:
500,00 zł płatne przy składaniu wniosku o wydanie dziennika praktyk
1400,00 zł płatne na konto Rady FSNT NOT w Białymstoku przed rozpoczęciem praktyk -
i 500,00 zł 
 konto:  Rada FSNT NOT w Białymstoku Bank Zachodni WBK S.A. 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 .
W przypadku rezygnacji z odbywania praktyki nie zwraca się dokonanych wpłat. Zainteresowanych odbyciem praktycznych warsztatów zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości prosimy o wypełnienie druków i dostarczenie załączników:1. karty uczestnictwa2. wniosku3. odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub studiów wyższych z zakresu wyceny nieruchomości albo zaświadczenia o rozpoczęciu takich studiów, 4. potwierdzenie opłaty pierwszej raty Dokumenty te wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres Rady FSNT NOT w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 2) Pytania prosimy kierować na adres:odk@bialystok.enot.pl


ProwadzącyPraktyka z wyceny nieruchomości

2400.00

PLN
netto

Terminy:

05.10.2019 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:

Iwona Sulik
857421275
email: odk@bialystok.enot.pl