Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach

Osoba odpowiedzilna:Projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”  realizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2016 r. - 30 listopada 2018 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.
Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gmin w tym zakresie.
Dla każdej z 25 gmin uczestniczących w projekcie, zostanie opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanych planów gminy otrzymają dotacje w formie grantów z budżetu projektu, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Główne rezultaty projektu to:
  • przeprowadzone we współpracy z NGO poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO,
  • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 1 957 788,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 650 023,73 zł


Informacja o wynikach naboru I termin

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 15 lipca 2016 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy : Zbójna, Bakałarzewo, Sokółka, Radziłów, Suwałki, Bargłów Kościelny, Raczki i Stawiski.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Ogłoszenie o naborze II termin

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają II termin rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Rekrutacja trwa od 15 lipca do 31 sierpnia 2016 r.


Sprawozdawczość

Wszystkim gminom biorącym udział w projekcie "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" przypominamy o obowiązku składania raportów z realizacji projektu. W załączeniu aktualne wzory raportów i protokołów - pliki do pobrania.

Termin skladania ofert:

23.08.2018


Nabór dodatkowy do projektu

Termin dodatkowego naboru został wydłużony do dnia 23 sierpnia b.r. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają dodatkowy nabór gmin do udziału w projekcie
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie :

http://bialystok.enot.pl/projekty/item/1-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach

i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu - Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja prowadzona jest w formie otwartego konkursu w terminie od 23 kwietnia do 31 lipca 2018 r.
Konkurs podzielony jest na etapy. I etap konkursu obejmuje nabór wniosków w terminie 23 kwietnia - 31 maja 2018 r.

Kolejne etapy obejmują nabory wniosków w ciągu kolejnych miesięcy kalendarzowych. Ostatnim dniem składania wniosków w danym etapie konkursu jest ostatni dzień miesiąca przypadającego na dany etap. Po zakończeniu każdego etapu przeprowadzana jest kwalifikacja złożonych w danym etapie wniosków.


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu w przypadku gdy w wyniku naboru zostanie przekroczona liczba miejsc przewidzianych w projekcie. W przypadku wcześniejszego zamknięcia konkursu organizatorzy umieszczą stosowną informację na stronie internetowej projektu.


Informacja o wynikach naboru dodatkowego I etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 11 czerwca 2018 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy Korycin i Szczuczyn oraz Urząd Miejski w Czyżewie.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych jednostek celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Przedłużenie terminu rekrutacji

Na prośbę zainteresowanych wydłużyliśmy termin naboru gmin do projektu. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmowane są do 8 lipca b.r.
Zapraszamy do udziału.


Seminarium

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium „Narzędzia i dobre praktyki w procesie planistycznym”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. w Domu Technika o godz. 10.00. Szczegółowy program seminarium znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu. Na zgłoszenia czekamy do 9 kwietnia b.r.


Informacja o wynikach naboru dodatkowego etap II i etap III

W okresie 1-30 czerwca b.r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia od gmin. W okresie 1-31 lipca b.r wpłynęło 1 zgłoszenie. Komisja Kwalifikacyjna w dniu 13 sierpnia b.r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszenia nadesłanego przez podlaską gminę. Pozytywną ocenę otrzymała Gmina Sztabin. Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne. W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanej gminy celem wspólnego zaplanowania dalszych działań


Informacja o wynikach II naboru

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 2 września 2016 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w II terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy : Białowieża, Narewka, Szepietowo, Grajewo, Nowe Piekuty oraz Miasto Siemiatycze.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.

Termin skladania ofert:

16.12.2016 r.


IV termin rekrutacji do projektu rozpoczęty

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają IV termin rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Rekrutacja trwa od 14 listopada do 16 grudnia 2016 r.


Informacja o wynikach naboru VIII termin IV etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 3 stycznia 2018 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymała gmina Narew oraz Urząd Miejski w Zabłudowie.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych jednostek celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.

Termin skladania ofert:

31.10.2016 r.


Przedłużenie III terminu rekrutacji

Na prośbę zainteresowanych wydłużyliśmy termin naboru gmin do projektu. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmowane są do 31 października b.r.

Termin skladania ofert:

28.02.2017 r.


V termin rekrutacji do projektu - przedłużony

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają IV termin rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2017 r.


Informacja o wynikach naboru IV termin

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 23 grudnia 2016 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w IV terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymała Gmina Sokółka i Miasto Siemiatycze.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Informacja o wynikach naboru termin VII etap I

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 1 czerwca 2017 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w I etapie VII terminu naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy : Kolno oraz Piątnica.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Informacja o wynikach naboru termin VII etap IV

W dniu 31 sierpnia 2017 r. został zakończony nabór w ramach IV etapu VII terminu rekrutacji do projektu. Do Biura Projektu nie wpłynęły żadne zgłoszenia.


Informacja o wynikach naboru termin VIII etap I

W dniu 30 września 2017 r. został zakończony nabór w ramach I etapu VIII terminu rekrutacji do projektu. Do Biura Projektu nie wpłynęły żadne zgłoszenia.


Informacja o wynikach naboru termin VIII etap III

W dniu 31 listopada 2017 r. został zakończony nabór w ramach III etapu VIII terminu rekrutacji do projektu. Do Biura Projektu nie wpłynęły żadne zgłoszenia.


Informacja o wynikach naboru termin IX etap II

W dniu 28 lutego 2018 r. został zakończony nabór w ramach II etapu IX terminu rekrutacji do projektu. Do Biura Projektu nie wpłynęły żadne zgłoszenia.


Informacja o wynikach naboru VIII termin II etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 2 listopada 2017 r. b.r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymała gmina Turośń Kościelna.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanej gminy celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.

Termin skladania ofert:

31.12.2017


Ogłoszenie o naborze VIII

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają kolejny nabór gmin do udziału w projekcie
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie :

http://bialystok.enot.pl/projekty/item/1-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach

i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu - Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja prowadzona jest w formie otwartego konkursu w terminie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Konkurs podzielony jest na etapy.

Kolejne etapy obejmują nabory wniosków w ciągu kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Ostatnim dniem składania wniosków w danym etapie konkursu jest ostatni dzień miesiąca przypadającego na dany etap.

Po zakończeniu każdego etapu przeprowadzana jest kwalifikacja złożonych w danym etapie wniosków. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu w przypadku gdy w wyniku naboru zostanie przekroczona liczba miejsc przewidzianych w projekcie. W przypadku wcześniejszego zamknięcia konkursu organizatorzy umieszczą stosowną informację na stronie internetowej projektu.


Informacja o wynikach naboru III termin

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 7 listopada b.r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy : Dąbrowa Białostocka, Wasilków i Szumowo.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Uwaga ! Zmiany w regulaminie rekrutacji

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. zmieniona została treść Regulaminu rekrutacji do projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach".
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do uczestnictwa w projekcie.
Ilość miejsc ograniczona.

Termin skladania ofert:

31.03.2018 r.


Ogłoszenie o naborze IX

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają IX nabór gmin do udziału w projekcie
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie :

http://bialystok.enot.pl/projekty/item/1-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach

i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu - Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja prowadzona jest w formie otwartego konkursu w terminie do 31 marca 2018 r.

Konkurs podzielony jest na etapy.

Kolejne etapy obejmują nabory wniosków w ciągu kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Ostatnim dniem składania wniosków w danym etapie konkursu jest ostatni dzień miesiąca przypadającego na dany etap.

Po zakończeniu każdego etapu przeprowadzana jest kwalifikacja złożonych w danym etapie wniosków. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu w przypadku gdy w wyniku naboru zostanie przekroczona liczba miejsc przewidzianych w projekcie. W przypadku wcześniejszego zamknięcia konkursu organizatorzy umieszczą stosowną informację na stronie internetowej projektu.


Informacja o wynikach naboru IX termin I etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 31 stycznia 2018 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymała Gmina Kolno.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych jednostek celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Informacja o wynikach naboru IX termin III etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 4 kwietnia 2018 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy.

Pozytywną ocenę otrzymała Gmina Wyszki.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanej jednostki celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Spotkania informacyjne dot. projektu

W związku z prowadzoną rekrutacją do udziału w projekcie, zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne:
10 czerwca 2016 r. (piątek) – Białystok, Dom Technika (ul. M. Skłodowskiej-Curie 2) sala konferencyjna /I piętro/
13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) – Łomża, Dom Technika (ul. Polowa 45) sala 1 /parter, pod filarami/
Suwałki - termin do ustalenia

Program spotkań informacyjnych:

10:45-11:00 – rejestracja uczestników
11:00-12:15 – przedstawienie szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków udziału
12:15-12:45 – czas na pytania

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o potwierdzanie obecności: mailowo, na adres: odk@bialystok.enot.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 75

Termin skladania ofert:

15.10.2016 r.


III termin rekrutacji rozpoczęty

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają

III termin rekrutacji w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2016 r.

Numer postepowania:

1/2016

Termin skladania ofert:

09.06.2016 godz. 23.59


Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z zakresu konsultacji społecznych oraz usługi ewaluacji działań konsultacyjnych w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. Treść zapytania ofertowego wraz załącznikami do pobrania.

Termin skladania ofert:

14.04.2017


VI termin naboru rozpoczęty

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają VI termin rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Rekrutacja trwa od 3 marca do 14 kwietnia 2017 r.


Informacja o wynikach naboru VI termin

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w VI terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały gmina Stawiski oraz Miasto Grajewo.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Informacja o wynikach naboru VII termin III etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 31 lipca 2017 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w kolejnym terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały Gmina Supraśl oraz Gmina Stawiski.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone jednostki zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Informacja o wynikach naboru VII termin II etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 3 lipca 2017 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w kolejnym terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymało Miasto Kolno.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone jednostki zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.


Termin spotkania informacyjnego w Suwałkach

Spotkanie informacyjne w Suwałkach, dotyczące projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45.

Początek spotkania o godz. 11.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o potwierdzanie obecności: mailowo, na adres: odk@bialystok.enot.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 75

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.


Informacja o wynikach naboru V termin

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 2 marca 2017 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w V terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały gminy Kolno i Piątnica oraz Miasto Łomża.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone gminy zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.

Termin skladania ofert:

31.08.2017 r.


Ogłoszenie o naborze VII

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają kolejny nabór gmin do udziału w projekcie
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie :

http://bialystok.enot.pl/projekty/item/1-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach

i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu - Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja prowadzona jest w formie otwartego konkursu w terminie od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs podzielony jest na etapy.
I etap konkursu obejmuje nabór wniosków w terminie 26 kwietnia-31 maja 2017 r.
Kolejne etapy obejmują nabory wniosków w ciągu kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Ostatnim dniem składania wniosków w danym etapie konkursu jest ostatni dzień miesiąca przypadającego na dany etap.

Po zakończeniu każdego etapu przeprowadzana jest kwalifikacja złożonych w danym etapie wniosków. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu w przypadku gdy w wyniku naboru zostanie przekroczona liczba miejsc przewidzianych w projekcie. W przypadku wcześniejszego zamknięcia konkursu organizatorzy umieszczą stosowną informację na stronie internetowej projektu.


Szkolenie z obsługi narzędzia internetowego- GIS Podlasie

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają w dniu 26 października 2016r. przedstawicieli gmin na szkolenie dotyczące obsługi internetowego narzędzia konsultacyjnego opartego o system GIS Podlasia.


IV Termin rekrutacji - OSTATNIE DNI

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają IV termin rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

Rekrutacja trwa do 22 grudnia 2016 r.


Informacja o wynikach naboru dodatkowego IV etap

Komisja Kwalifikacyjna w dniu 24 sierpnia 2018 r. dokonała w oparciu o Regulamin rekrutacji oceny zgłoszeń nadesłanych przez podlaskie gminy w kolejnym terminie naboru.

Pozytywną ocenę otrzymały Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Mońki.

Z uwagi na to, że wszystkie zgłoszone jednostki zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, procedura odwoławcza przewidziana Regulaminem rekrutacji nie ma zastosowania, a podane wyniki są ostateczne.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z przedstawicielami zakwalifikowanych gmin celem wspólnego zaplanowania dalszych działań.

Numer postepowania:

1/2016


Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dn. 01.06.2016 r. dot. świadczenia usług doradczo-szkoleniowych z zakresu konsultacji społecznych oraz usługi ewaluacji działań konsultacyjnych w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” wpłynęły dwie nie podlegające odrzuceniu oferty. Po szczegółowej analizie zgłoszeń dokonano wyboru Wykonawcy w osobie Pani Elizy Szadkowskiej.
Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny uzyskała najwyższą ocenę punktową. Oferta mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.