Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II

Osoba odpowiedzilna:Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku z przyjemnością informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Tak jak w poprzedniej edycji partnerami w projekcie są : Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego oraz Fundacja Inicjatyw Regionalnych "Progres".

Termin realizacji projektu : 1 lutego 2019 r. - 31 grudnia 2021 r. 

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. 
Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) podlaskich gmin w prowadzeniu
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 
Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                        i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie 
procesów inwestycyjnych w gminie. 
W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać również te gminy, które brały udział w pierwszej edycji.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej : 1 605 513,77 zł 

Szczegółowe informacje oraz warunki rekrutacji do projektu przedstawimy wkrótce na stronie internetowej projektu oraz w trakcie spotkań informacyjnych, które będą odbywały się w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach w marcu 2019 r. 


Spotkanie informacyjne Suwałki

W związku z prowadzoną rekrutacją do udziału w projekcie, zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dn. 6 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Suwałkach, w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Świerkowa 45.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o potwierdzanie obecności: mailowo, na adres: odk@bialystok.enot.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 75

Numer postepowania:

1/2019


Informacja o wyniku zapytania ofertowego

  1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dn. 25 stycznia 2019 r. na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z zakresu konsultacji społecznych (w tym opracowanie Indywidualnych Planów Konsultacji) dla gmin z woj. podlaskiego biorących udział w projekcie "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach wpłynęły 4 oferty. Po szczegółowej analizie zgłoszeń dokonano wyboru Wykonawcy w osobie Pani Elizy Szadkowskiej. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny uzyskała najwyższą ocenę punktową. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie ofert.

Numer postepowania:

1/2019

Termin skladania ofert:

11.02.2019 godz.23:59


Zapytanie ofertowe 1/2019 w trybie konkurencyjności

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z zakresu konsultacji społecznych ( w tym opracowanie Indywidualnych Planów Konsultacji) dla gmin z woj. podlaskiego biorących udział w projekcie "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach- edycja II". Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania.


Spotkanie informacyjne Białystok

W związku z prowadzoną rekrutacją do udziału w projekcie, zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dn. 26 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w Białymstoku, w siedzibie Rady FSNT NOT - ul. M. Skłodowskiej Curie 2, sala konferencyjna I piętro

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o potwierdzanie obecności: mailowo, na adres: odk@bialystok.enot.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 75


Ogłoszenie o naborze

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

ogłaszają rozpoczęcie naboru do projektu

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej broszurze informacyjnej oraz pozostałych dokumentach.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty/item/2-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach-edycja-ii i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu : Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z prowadzoną rekrutacją zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne :

- w Białymstoku - 26 lutego 2019 r., godz. 11.00 - Dom Technika ul. M. Skłodowskiej Curie 2

- w Łomży - 20.02.2019 r. godz. 11.00 - Łomżyńska Rada FSNT NOT, ul. Polowa 45

- w Suwałkach - termin i miejsce w trakcie ustalania.


Spotkanie informacyjne Łomża

W związku z prowadzoną rekrutacją do udziału w projekcie, zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dn. 20 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w Łomży, w siedzibie Łomżyńskiej Rady FSNT NOT - ul. Polowa 45, sala pod filarami.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o potwierdzanie obecności: mailowo, na adres: odk@bialystok.enot.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 12 75